Deelen ass eng gudd Idee fänken mir mat de Banken un