graffiti

SAL WA DOR / WAN DA LI / STOI MUREM ZA GRAFFITI