mäi geschichtsprofessor seet dass hien och e puer ganz spannend friddensgeschichten huet