English

163. THAT STRANGE BIRD SEEMS FAMILIAR TO ME