Luxembourgish

Vu wéi enger Regel bass du d'Ausnahm